ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนคืออะไร


ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

การจดทะเบียน จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อห้างหุ้นส่วน

2.วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

3.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา

4.ชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

5.ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

6.ข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการบางประการ (ถ้ามี)

7.ตราของห้างหุ้นส่วน

8.ข้อความอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโชชน์หรือสมควรให้ประชาชนทราบ

ทุนในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน มีลักษณะของทุนในการคำเนินกิจการเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญ ประกอบด้วย เงิน ทรัพย์สิน และแรงงาน

 

การจัดการธุรกิจของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

กำหนดให้มีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว หลายคน และจัดการหุ้นส่วนด้วยเสียงข้างมาก กรณีไม่ได้กำหนดให้ใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไว้ ให้ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้ทุกคน

 

ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน


ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกการกระทำ ที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งกระทำลงไป ถือว่าการกระทำนั้นผูกพันผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ที่ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้น โดยไม่จำกัดจำนวน

ความรับผิดต่อผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน  การกระทำที่เกินขอบเขต อำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการกระทำการจัดการงานนอกสั่ง

ข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

มีข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนเหมือนกับผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คือ ห้าม หุ้นส่วนคนใดประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสภาพเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กิจการดังกล่าวนั้นแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเองหรือกระทำเพื่อประโยชน์บุคคลอื่น และการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ 

แต่มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นอีกประการ คือห้ามเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนอื่นที่มีสภาพดุจเดียวและเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนเดิม ไม่ว่าเป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่